„Vivia Next Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymał/a dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.
Całkowita wartość projektu: 200.000,00 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 150.000,00 zł”